آخر نمیدانم چه  بگویم ، آخر مگر برج روستایمان که محکم استوار و پا بر جا بود به تنبان کدام یک از مسئولین روستا گیر کرده بود که بیایند و با بیل میکانیکی آن را از ریشه خراب کنند برجی که یادگار پیشینیانمان بود .

من شخصا از تک تکشان جویای این کار کثیف شان شدم و در جواب یکی گفت در طرح هادی بود و دیگری گفت ملک شخصی بوده و دیگری گفت کار دهیار بوده و به نحوی از زیر کار شانه خالی کردند و این بود تا حوض کنا قبرستان  یه به اصطلاح حوض مرده شور خانه را که دور از روستا بود را خراب کردند آخر این را چرا دیگر خراب کردید نه در طرح هادی بود ونه ملک شخصی و نه به کسی کار داشت خوب معلوم میشود که از جای دیگری هم آب میخورد حتما ذینفع این اعمال مسئولین روستا هستند.

برج روستای نازنینم

برج،برج استوار

منبع : روستای دولت آباد سبزوار |چه بر سر شناسنامه روستایمان آوردند
برچسب ها : خراب ,روستا ,مسئولین روستا